بعضی از سنگ ها ،براثر ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود می آیند .به این نوع سنگها ،سنگ های رسوبی می گویند.سه ویژگی مهم در سنگ های رسوبی عبارتند از:

                   *سنگ های رسوبی لایه لایه اند و رنگ و جنس هر لایه با یک دیگر فرق دارد.

                  *لایه های سنگ های رسوبی موازی هستند.

                  *لایه ها به ترتیب قدمت روی هم قرار می گیرند .(لایه های زیرین قدیمی تر هستند.)


از جمله سنگ های رسوبی  می توان از : سنگ های رستی ، سنگ آهک ،ماسه سنگ ، سنگ نمک نام برد.محیط های رسوبی محل مناسبی برای ایجاد فسیل هستند .فسیل ها آثار و بقایای جانوران گذشته اند که بیش تر از همه در سنگ های رستی و آهکی که دانه ریزند وجود دارند.

·         گروهی از سنگ ها بر اثر سرد شدن مواد بسیار داغی که قبلا در زمین بوده اند به وجود می آیند .به این سنگ ها،سنگ های آذرین می گویند .ویژگی مشترکی که در سنگ ها وجود دارد ،وجود بلور است.

با این که بیش ترین سنگ های پوسته زمین آذرین هستند،ولی بیش تر سنگ هایی که در سطح زمین می بینیم رسوبی اند.اگر مواد مذاب در داخل زمین سرد شوند سنگ آذرین با بلور درشت تشکیل می شود و اگر مواد مذاب در سطح زمین سرد شوند سنگ آذرین بیرونی با بلورهای ریز تشکیل می شود.

·         سنگ ها از اجتماع ذرات یا اجزایی تشکیل شده اند که به آن ها کانی می گویند.

·         بعضی از سنگ های رسوبی یا آذرین در اعماق زمین وقتی گرما و فشار زیادی را تحمل می کنند شکل قبلی خود را از دست می دهند به همین دلیل به این سنگ ها سنگ های دگرگون شده می گویند.

·         وقتی سنگ ها دگرگون می شوند ممکن است بعضی از کانی های سنگ های اولیه به کانی جدیدی تبدیل شوند.بیش تر سنگ های دگرگون شده محکم و یک نواختند.گاهی نیز رگه هایی در بعضی از آنها دیده می شود.آجر و سنگ مرمر نوعی سنگ دگرگون شده هستند.

·         کانی ها:به مواد جامدی که به طور خالص از کره ی زمین به دست می آیند و موجودات زنده در به وجود آمدن  آن ها دخالتی ندارند،کانی می گویند. پس کانی ها مواد طبیعی و غیر آلی،متبلور و جامد هستند.

·         مروارید،نفت خام منشا عالی دارند.(یعنی موجودات زنده در به وجود آمدن آن ها دخالت دارند.)،شیشه مصنوعی و غیر متبلور است،پس کانی نیستند اما یخ ماده ای طبیعی،متبلور و جامد می باشدپس کانی است.

·         سنگ آهک  پس از دگرگون شدن به سنگ مرمر تبدیل می شود.

زهرا مرفوع